යු.එම්.ල් සටහන් සදහා මෘදුකාන්ග සහාය

Posted on 2010 අප්‍රේල් 21

0


කාලෙකින් බ්ලොග් එක යාවත්කාලීන කරන්න බැරි උන නිසා අලුතෙන් දෙයක් ලියන්න හිතුවා. ඉතින් අද මම ලියන්න යන්නේ මෘදුකාන්ග සන්වර්ධනයට අදාල දෙයක්.

pic1

මේ දවස් වල මම යු.එම්.ල් සටහන් අදින්න පහසු මෘදුකාන්ගයක් සෙව්වා. අද මම ලියන්නෙ ඒ ගැනයි.

Microsoft Visio
මෙය ඉතාමත් භාවිතවට පහසු වන අතර සටහන් ඇදීමට අනගි සහයක් ලබා දේ. මෙය Windows පධ්ධති මත ක්‍රියා කරයි. නොමිලයේ ලබාගත නොහැක.

StarUML
මෙය නොමිලයේ ලබා ගත හැකි නිදහස් මෘදුකාන්ගයකි. පහත සබැදුමෙන් මෙය ලබා ගත හැක. මෙය Windows මෙහෙයුම් පධ්ධතිය මත ක්‍රියාකරයි.
ලබාගන්න

ArgoUML
මෙය නොමිලයේ ලබා ගත හැකි නිදහස් මෘදුකාන්ගයකි. පහත සබැදුමෙන් මෙය ලබා ගත හැක. ජාවා යොදාගෙන නිර්මානය කොට ඇත. එනිසා බොහෝ මෙහෙයුම් පධ්ධති මත ක්‍රියාකරයි.
ලබාගන්න

මගේ සිත් ගත් අතර එය අනගි සහායක් ලබා දේ. ප්‍රමාණය මෙගා බයිට් 12 ක් පමන වේ.

තවත් රස බර හර බර දේවල් සමගින් හමුවෙමු.

Advertisements