නෙතට අසුවු සුර ලොවක් . . . . . . .

Posted on 2010 මැයි 3

2


වසන්ත සමයේ පේරාදෙණිය ඉන්ජිනේරු පීඩ් පරිශ්‍රයේ ගස් මලින් බරවී තිබූ අයුරු පහත රූප මගින් දැකගත හැකිවනු ඇත.
pic 1

pic 2

Advertisements