දුරකතන ගාස්තු නගී, අවම මිල රු. 2 යි

Posted on 2010 ජූලි 12

5


දුරකතන ගස්තුවටත් රු. 2 ක අවම මිලක් පැන වීමට දුරකතන නියාමන කොමිසම තීරණය කොට ඇත. දිගින් දිගටම විවිධ දුරකතන සමාගම් අතර සිදුවූ තරගයට මුහුණ දීමට ගාස්තු අඩු කිරීම නිසා දුරකතන සමාගම් ලැබූ පාඩුව පියවා ගැනීමට මෙවැනි තීරණයක් ගත් බව කොමිසම කියා සිටියි. එනම් ගන්නා සෑම දුරකතන ඇමතුමකටම රු. 2 ක අවම ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවේ. මෙය නව දුරකතන සබදතා ලබා ගන්නා ග්‍රාහකයන්ට පමණක් අදාල වන බවද සදහන් වේ. කෙසේ වෙතත් මෙම තීරණය ජුලි 15 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන බව සදහන්ය.

Advertisements