ඔන්න අපෙන් FOSS ටී-ෂර්ට් එකක් හැමෝටම

Posted on 2010 ජූලි 29

3


පික් 1

ඔන්න මේක තමා ඩිසයින් එක ඔයාලත් කැමති නම් පහල සබැදුමට ගිහින් වැඩි විස්තර ගන්න.

වැඩි විස්තර ගන්න

Advertisements