ඔන්න අපෙන් FOSS ටී-ෂර්ට් එකක් – සතියකට දික් කලා

Posted on 2010 අගෝස්තු 5

4


පික්

ඔන්න ටී – ෂර්ට් එක ගන්න පුලුවන් තවත් සතියක කාලයකට.

ගන්න කැමති අය info@fossuser.com මේල් එකක් දාන්න. එතකොට ගෙවන කොහොමද කියලා විස්තර ලබාගන්න පුලුවන්.

වැඩි විස්තර බලන්න.

සබැදුම

Advertisements