මල්ලිටයි මටයි . . . .

Two young boys walked into a pharmacy one day, picked out a box of TAMPONS and proceeded to the checkout counter.

The man at the counter asked the older boy, “Son, how old are you?”

“Eight,” the boy replied.

The man continued, “Do you know what these are used for?”

The boy replied, “not exactly, but they aren’t for me. They’re for him. He’s my brother. He’s four. We saw on TV that if you use these you would be able to swim and ride a bike. Right now, he can’t do either.”

Advertisements

2 comments

මෙම ලිපියට ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w