2012 ලෝක විනශය – මායා දින දර්ශනය

Posted on 2011 අප්‍රේල් 15

5


2012 ලෝක විනාශය වෙන බව කියපු මායාවරුන්ගේ දින දර්ශනය ගැන කිවවෙන මේ පිතූරය බලලා තේරුම්ගන්න මායා දින දර්ශනය 2012 ඉවර වෙන්නේ ඇයි කියලා. එවගේ දෙයක් උනේ නෑ කියන්නත් බෑ.

Advertisements