සුභ පැතුම් නිරිදුනි . . . .

Posted on 2011 නොවැම්බර් 18

4


නොවැම්බර් 18 වනදාට තම දිවියේ 66 වන වියට පා තබන අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන් හට බූඩිගේ තීරුවෙන් සුභ පැතුම් . . . .

 

නිවැරදි, නිවහල්, අභීත තීරණ ගනිමින් අප රට රුදිරු ත්‍රස්තයන්ගෙන් මුදා ගත් අයුරින්ම, රට දියුණුව කරා ගෙනයාමට ඔබේ පලපුරුදු නායකත්වයට හැකියාව ලැබේවායි පතමි.

 

“A leader is a dealer in hope.”
Napoleon Bonaparte

 

“Do not follow where the path may lead. 
Go instead where there is no path and leave a trail.”
Harold R. McAlindon

Advertisements
Posted in: ලිපි