විකිපීඩියා අතුරුදහන් වෙයි !!

Posted on 2012 ජනවාරි 18

3


ඇමැරිකාව තුල සම්මත කර ගැනීමට සැරසෙන SOPA හා PIPA යන පනත් සදහා විරෝධය පාමින් නිදහස් අන්තර්ජාලයක් ඇතිකිරීමට බල කරමින් ලොව විශාලතම දැනුම සම්භාරය වන විකිපීඩියාව හි ඉංග්‍රීසි අඩවිය අද සිය සේවාව දිනකට නවතා දැමුවා. මේ පිලිබද මහජනතාව දැනුවත් කිරීම එහි අරමුණ වුවා.

පහත් දැක්වෙන්නේ එහි දක්වා තිබූ නිවේදනයයි.

ඉතින් අද දවස ඇතුලත ඔබට කෙතරම් විකිපීඩියාවෙහි අවශ්‍යයයතාවය දැනෙන්නට ඇතිද? මෙම පන්ත් සම්මත වී මෙහි පැවැත්මට තර්ජනයක් ඇති වුවහොත් ඔබ කෙතරම් පාඩුවක් සිදුවේද යන්න සිතාගන්න පුලුවන්නේ . . .

Advertisements