නිදහස් නිවහල් රටක්

Posted on 2012 පෙබරවාරි 4

1


 

නිදහස් නිවහල් රටක් වෙනුවෙන් තම ජීවිතය කැප කල

සැමට බූඩිගේ ගෞරවය !!!!

වඩා වදගත් වන්නේ ලබා ගත් නිදහස රැක ගැනීමයි, ඒ සදහා ජාතියක් ව එකා මෙන් පෙල ගැසෙමු !!!!

Advertisements
Posted in: ලිපි